Αρχική Επικοινωνία
Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2020
Εκπαίδευση
 
Προγράμματα Σπουδών
 
Υποστήριξη & Φροντίδα
 
Εξετάσεις
 
Εγκυκλοπαίδεια Σπουδών Στρατηγάκη
 
Εκδηλώσεις
 
Επικοινωνία
Γυμνάσιο
 
Α' Λυκείου
 
Β' Λυκείου
 
Γ' Λυκείου
 
Συνεργάτες
Γ' Λυκείου
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (1ο Επιστ. πεδίο)
Μάθημα Ώρες
Αρχαία Άγνωστο 3
Αρχαία Γνωστό 3
Ιστορία 3
Κοινωνιολογία 3
Λογοτεχνία 2
Έκθεση 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 16
ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (2ο Επιστ. πεδίο)
Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 5
Φυσική 4
Χημεία 4
Λογοτεχνία 2
Έκθεση΄ 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 17
   
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ (3ο Επιστ. πεδίο)
Μάθημα Ώρες
Βιολογία 3
Φυσική 4
Χημεία. 4
Λογοτεχνία 2
Έκθεση 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 15
ΣΠΟΥΔΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
(4ο Επιστ. πεδίο)

Μάθημα Ώρες
Μαθηματικά 5
Πληροφορική (ΑΕΠΠ) 3
Οικονομικά (ΑΟΘ) 3
Λογοτεχνία 2
Έκθεση 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ 15