Αρχική Επικοινωνία
Saturday, 10 June 2023
Εκπαίδευση
 
Προγράμματα Σπουδών
 
Υποστήριξη & Φροντίδα
 
Εξετάσεις
 
Εγκυκλοπαίδεια Σπουδών Στρατηγάκη
 
Εκδηλώσεις
 
Επικοινωνία
Υπεύθυνος Τμήματος
 
Παρακολούθηση Απόδοσης Μαθητή
 
Διαγωνίσματα
 
Ενημέρωση Μαθητών
 
Ενημέρωση Γονέων
Παρακολούθηση Απόδοσης Μαθητή

Η παρακολούθηση της απόδοσης του μαθητή διαρκεί όλη τη χρονιά. Οι καθηγητές του κάθε μαθητή, ενημερώνουν τους υπεύθυνους τμημάτων και αυτοί αντίστοιχα τους γονείς των μαθητών.

 

Η αξιολόγηση των μαθητών είναι αναλυτική και αφορά τα ποσοτικά κριτήρια της προσπάθειάς τους
( προγραμματισμός χρόνου, γνωστικό υπόβαθρο, βαθμός εμπέδωσης της θεωρίας και των εφαρμογών της ) όσο και τα ποιοτικά κριτήρια αυτής ( βαθμός συγκέντρωσης και ικανότης εστίασης, επιμονή στα δύσκολα και στις λεπτομέρειες, κλπ. ). επίσης περιλαμβάνει τις επιδόσεις του μαθητή στα τεστ και τα διαγωνίσματα στα οποία συμμετέχει.